Cloud SSD V-Starter Plan

Cloud SSD V-Starter Plan1

Start at
199 บาท
 • 1 vCore CPU
 • 1 GB RAM
 • 20-200 GB SSD Cloud Storage
 • IPv4 1 IP Address
 • Domestic Network 100 Mbps
 • Inter Network 5 Mbps(share)
 • 2 TB Data Transfer
 • Free Backups Disk Space
 • Linux & Windows OS Support
 • Hyper-Converged Infrastructure
 • Full Root Access
 • ค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน เมื่อชำระ

Cloud SSD V-Starter Plan2

Start at
300 บาท
 • 1 vCore CPU
 • 2 GB RAM
 • 20-200 GB SSD Cloud Storage
 • IPv4 1 IP Address
 • Domestic Network 100 Mbps
 • Inter Network 5 Mbps(share)
 • 3 TB Data Transfer
 • Free Backups Disk Space
 • Linux & Windows OS Support
 • Hyper-Converged Infrastructure
 • Full Root Access
 • ค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน เมื่อชำระ

Cloud SSD V-Starter Plan3

Start at
450 บาท
 • 2 vCore CPU
 • 2 GB RAM
 • 30-200 GB SSD Cloud Storage
 • IPv4 1 IP Address
 • Domestic Network 100 Mbps
 • Inter Network 5 Mbps(share)
 • 4 TB Data Transfer
 • Free Backups Disk Space
 • Linux & Windows OS Support
 • Hyper-Converged Infrastructure
 • Full Root Access
 • ค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน เมื่อชำระ

Cloud SSD V-Starter Plan4

Start at
600 บาท
 • 2 vCore CPU
 • 4 GB RAM
 • 30-200 GB SSD Cloud Storage
 • IPv4 1 IP Address
 • Domestic Network 100 Mbps
 • Inter Network 5 Mbps(share)
 • 5 TB Data Transfer
 • Free Backups Disk Space
 • Linux & Windows OS Support
 • Hyper-Converged Infrastructure
 • Full Root Access
 • ค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน เมื่อชำระ

Cloud SSD V-Starter Plan5

Start at
800 บาท
 • 4 vCore CPU
 • 4 GB RAM
 • 30-200 GB SSD Cloud Storage
 • IPv4 1 IP Address
 • Domestic Network 100 Mbps
 • Inter Network 5 Mbps(share)
 • 5 TB Data Transfer
 • Free Backups Disk Space
 • Linux & Windows OS Support
 • Hyper-Converged Infrastructure
 • Full Root Access
 • ค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน เมื่อชำระ

Cloud SSD V-Starter Plan6

Start at
1,000 บาท
 • 4 vCore CPU
 • 6 GB RAM
 • 30-200 GB SSD Storage
 • IPv4 1 IP Address
 • Domestic Network 100 Mbps
 • Inter Network 5 Mbps(share)
 • 5 TB Data Transfer
 • Free Backups Disk Space
 • Linux & Windows OS Support
 • Hyper-Converged Infrastructure
 • Full Root Access
 • ค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน เมื่อชำระ

VPS our extra

ค่าบริการอัพทรัพยากร

-ค่าบริการเพิ่ม RAM ราคา 150 บาท/เดือน/1 GB

-ค่าบริการเพิ่ม CPU ราคา 200 บาท/เดือน/1 vCore

-ค่าบริการเพิ่ม พื้นที่เก็บข้อมูล ราคา 5 บาท/เดือน/1 GB

Network Bandwidth

-Domestic คือ แบนด์วิธเชื่อมต่อ Cloud VPS ออกไปยัง Server ปลายทางอยู่ในประเทศไทย

-International(Share) คือ แบนด์วิธเชื่อมต่อ Cloud VPS ออกไปยัง Server ปลายทางอยู่นอกประเทศไทย

-ค่าบริการ Dedicated International Bandwidth 1Mbps/1,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ

-ขอสงวนสิทธิไม่รับ Bit Torrent , Bot Game , Download ,VPN Server ,Proxy Server

-ขอสงวนสิทธิไม่รับ Webupload-Download ,BitCoin ,การพนัน , หมิ่นสถาบัน ไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์

-ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ TV online/Video On Demand (บริการส่วนนี้แนะนำใช้บริการ Dedicated)

-ขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการ VM ที่เน้นการใช้ International Bandwidth เป็นหลัก

-Cloud SSD กลุ่ม V-Starter Plan ไม่รองรับการใช้งานเทรด Forex

-Cloud SSD กลุ่ม V-Starter Plan ไม่รองรับและไม่อนุญาติใช้เปิด BOT GAME ,Server Game ,Server Game Stream ,ทั้ง Online และ Offline

-กระทำผิดข้อตกลงการใช้บริการ ทางบริษัทสามารถยกเลิกสัญญา ปิดบริการทันทีและไม่คืนเงิน

Cloud SSD ราคาถูก เริ่มต้น 199 บาท